Mbikëqyrje e jashtëzakonshme ndaj TV ALFA – neni 48 nga LSHMAA

Shkup, 23.05.2017. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele me detyrë zyrtare realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme programore të punës sëSHTR ALFA TV SHPKNJP Shkup, në lidhje me lajmet e emetuara në orën 17:30 dhe 23:00, më datë 15 maj 2017.

Me mbikëqyrjen është konstatuar se në kundërshtim ne nenin 48 të LSHMAA (ndalesa të veçanta), shërbimi programor i SHTR Alfa TV SHPKNJP Shkup, me materialin e titulluar “Romët pothuajse në të gjitha udhëkryqet maltretojnë qytetarët –  a ka strategji për menaxhim të këtij problemi”, të emetuar në Lajmet në ora 17:30 dhe 23:00, më datë 15 maj 2017, nxit dhe përhap diskriminim ndaj Romëve në bazë të përkatësisë etnike dhe të përkatësisë së grupit të margjinalizuar.

Raportin nga mbikëqyrja e jashtëzakonshme mund ta merrni në këtë link:

SHTR Alfa TV SHPKNJP ShkupAccessibility

Accessibility