Agjencia shqiptoi masën e vërejtjes ndaj TV KANAL VIS

Shkup, 25.05.2017. – Gjatë mbikëqyrjes së jashtëzakonshme të punës së SHTR TV-KANAL VIS SHPKNJP Strumicë, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele konstatoi se ky radiodifuzer në kundërshtim me nenin 49 të LSHMAA, në programin e vet ka transmetuar filmin artistik Furious 7 nga viti 2015, vazhdimin e shtatë të serisë për filma aksion Fast & Furious, ma kontratë për të drejtë të rregulluar për emetim, që duhet ta bëjë me pronarin e kësaj të drejte.

Për shkeljen e bërë Agjencia i shqipton këtij radiodifuzeri Aktvendim për shqiptimin e masës së vërejtjes dhe e obligoi që menjëherë pas pranimit të këtij Aktvendimit, të harmonizojë punën e vet sipas dispozitave ligjore.

Masën e shqiptuar mund ta merrni në këtë link: 

SHTR TV-KANAL VIS SHPKNJP StrumicëAccessibility

Accessibility