Masat të shqiptuara të vërejtjes ndaj KAPITAL MEDIA GROUP, ARS LAMINA dhe BIRO PRES

Shkup, 30.06.2017 Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele gjatë mbikëqyrjes së rregullt administrative ndaj punës së Shoqërisë tregtare për veprimtari të publicistikës dhe gazetarisë, tregtisë, prodhimit dhe shërbimeve KAPITAL MEDIA GROUP SHPK import-eksport Shkup, publikues i gazetës javore “Kapital”,
Shoqërisë për shërbime grafike dhe tregti ARS LAMINA SHPK Shkup, publikues i magazinës “Mini libi” dhe Shoqërisë për veprimtari botuese BIRO PRES SHPK Shkup, publikues i magazinës “Porta 3”, konstatoi mosrespektim të nenit 14 paragrafi 1 nga Ligji për mediume, me ç’rast ju shqiptoi masën e vërejtjeve.

Për shkeljen e konstatuar të nenit 14 paragrafi 1 nga Ligji për mediume, Agjencia ju dha aktvendime këtyre publikuesve të mediumeve të shtypura për shqiptimin e masës së vërejtjes dhe i obligoi që në afat prej 30 ditëve nga dita e pranimit të aktvendimit, të përshtatin punën e tyre sipas dispozitave ligjore.

Masat e shqiptuara mund të merren në këto linke:

KAPITAL MEDIA GROUP – “Kapital”

ARS LAMINA – “Mini libi” 

BIRO PRES – “Porta 3”

 

 

 Accessibility

Accessibility