Shqiptohet masa e vërejtjes edhe për operatorin kabllor MULTIMEDIJA-NET

Shkup, 31.07.2017 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele pas mbikqyrjes së realizuar të jashtëzakonshme si dhe ritransmetimit të konstatuar të shërbimeve programore Cartoon Netëork dhe Boomerang,
që nuk janë përfshirë me vërtetimet për regjistrim të shërbimeve programore që janë lëshuar nga Agjencia, operatorit kabllor MULTIMEDIJA – NET SHPK Shkup, i është shqiptuar një vendim për paralajmërim dhe për ç’kyçje të ritransmetimit të këtyre shërbimeve programore.

Masa e shqiptuar mund të merret në këtë link: MULTIMEDIJA-NET Accessibility

Accessibility