Analiza e strukturës së të punësuarve në industrinë mediatike audio dhe audiovizuele në vitin 2016

Shkup,31.08.2017. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e përpiloi Analizën e strukturës së të punësuarve në industrinë mediatike audio dhe audiovizuele në vitin 2016.

Në këtë analizë janë prezantuar të dhënat për numrin e përgjithshëm si dhe struktua e të punësuarve në industrinë mediatike audio dhe audiovizuele, që janë siguruar nga vetë radiodifuzerët.

Struktura e të punësuarve është analizuar nga aspekti i vendeve të punës ku janë angazhuar personat (gazetarë, redaktorë, drejtues, kuadër teknik, kuadër realizues, marketing si dhe personel tjetër), statusi (marrëdhënie të rregullt pune ose angazhim me honorar), gjinisë, arsimimit si dhe përkatësisë etnike të të punësuarve në këtë industri.

Analizën mund ta merrni në këtë link  Accessibility

Accessibility