Agjencia realizoi mbikqyrje programore ndaj dy operatorëve kabllor

Shkup, 20.09.2017. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje të rregullt programore ndaj punës së Shoqërisë për telekomunikime SKUPI KABLE Shkup dhe Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit KABEL Strumicë.

Lëndë e mbikëqyrjes ishin rregullat për emetimin ose ritransmetimin e pornografisë; titrimit të shërbimeve programore në gjuhën maqedonase ose në gjuhët e bashkëisve që nuk janë shumicë, e që e flasin së paku 20% e qytetarëve në RM; ritransmetimi i shërbimeve programore të regjistruara në pajtim me ligjin dhe ritransmetimi i shërbimeve programore të radiodifuzerëve vendas vetëm në zonën e servisit për të cilën kanë leje radiodifuzerët e Tv ose radio emetimit.

Mbikëqyrja tregoi se të dy operatorët kabllor kanë vepruar në pajtim me dispozitat ligjore.

Raportet mund të merren në këto linke:

SKUPI KABLE Shkup

KABEL StrumicëAccessibility

Accessibility