Agjencia inicoi procedurë për kundërvajtje ndaj TV Alfa

Shkup, 13.10.2017. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në bazë të raportit të  monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale 2017, te TV Alfa konstatoi emetim të materialeve me rezultate të hulumtimit të mednimit publik në lidhje me pjesmarrësit e procesit zgjedhor, pas skadimit të afatit të përcaktuar ligjor për këtë, ku edhe inicoi procedurë për kundërvajtje ndaj TV Alfa

Materialet me rezultatet e hulumtimti të mednimti publik janë emetuar më datë 10 dhe 11 tetor, në kuadër të TV magazinës “Alfa Skop”, në bllokun informativ të titulluar “Lajme zgjedhje”.

Raporti nga monitorimi i TV Alfa mund të merret në këtë link: TV Alfa neni 77 paragrafi 1 nga Kodi zgjedhor -13.10.2017 

 

 

 

 Accessibility

Accessibility