Mbikëqyrje e jashtëzakonshme administrative ndaj Radios Maqedonia e Lirë

Shkup, 27.04.2018. – Agjencia realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme programore ndaj Radio Maqedonia e Lirë nga Shkupi, në lidhje me respektimin e obligimeve nga Rregullorja për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrje të lejes për emetim të radios ose televizionit.

Mbikëqyrja tregoi se Radio Maqedonia e Lirë nga Shkupi nuk i plotëson kuhstet minimale kadrovike të përcaktuara më këtë Rregullore.

Raporti mund të merret në këtë link:

Radio Maqedonia e Lirë – (neni 9 nga Rregullorja për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrje të lejes për emetim të radios ose televizionit) – 27.04.2018Accessibility

Accessibility