Mbikëqyrje e jashtëzakonshme programore ndaj TV 24 Vesti

Shkup, 27.04.2018. – Agjencia realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme programore ndaj emisionit “Shtëpia e futbollit” të emetuar në TV 24 Vesti, më 22 prill 2018. Lëndë e mbikëqyrjes është respektimi i obligimeve në lidhje me nenin 48 të LSHMAA (ndalesat e veçanta).

Mbikëqyrja tregoi se ky radiodifuzer ka vepruar në pajtim me dispozitat e LSHMAA.

Mbikëqyrja tregoi se ky radiodifuzer ka vepruar në pajtim me dispozitat e LSHMAA:

ТV 24 Vesti – (neni 48 nga LSHMAA) – 27.04.2018Accessibility

Accessibility