Masa të vërejtjes ndaj TV Uskana Eden, TV M dhe TV Topestrada

Shkup, 23.07.2018. – Pas mbikëqyrjes së realizuar dhe mossigurimit të konstatuar të informatave që duhet të jenë në dispozicion të shfrytëzuesve, Agjencia shqiptoi masën e vërejtjes ndaj TV Uskana Eden, TV M dhe TV Topestrada. Masa e vërejtjes ndaj TV Uskana Eden është shqiptuar edhe për shkak të mosrespektimit të rregullave për mbrojtjen e publikut të mitur.Këtyre tre televizioneve ju është urdhëruar që në afat prej 30 ditëve të përshtasin punën e tyre sipas dispozitave ligjore..

Masat e shqiptuara mund të merren në linket:Accessibility

Accessibility