Mbikëqyrje administrative ndaj Skaj Radio Plus

Shkup, 20.07.2018. –  Agjencia realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme administrative ndaj Skaj Radio Plus nga Berova, në lidhje me respektimin e obligimeve nga Rregullorja për kushtet minimnale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovile për marrjen e lejes për emetim të radios dhe televizionit.

Mbikëqyrja tregoi se radiodifuzeri i plotëson kushtet minimale kadrovike të përcaktuara me këtë Rregullore.

Raporti mund të merret në këtë link:

Skaj Radio PlusAccessibility

Accessibility