Agjencia shqipton masën e vërejtjes ndaj TV KOÇANI -LD, TV SVET dhe TV KANAL 8

Shkup, 31.07.2018. – Në bazë të mbikëqyrjes së rregullt programore ndaj programit të TV KOÇANI -LD, TV SVET dhe TV KANAL8 dhe shkeljes së konstatuar të obligimit që të emtojnë në programet e tyre 50% të programit të krijuar burimor në RM në gjuhën maqedonase, Agjencia e shqiptoi masën e vërejtjes.

Këtyre radiodifuzerëve u është dhënë afat kohor prej 30 ditëve, nga dita e pranimit të këtyre aktvendimeve që të harmonizojnë punën e tyre sipas dispozitave të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Masat e shqiptuara mund të merren në këto linke:

ТV SVET – (neni 92 paragrafët 1 dhe 14 nga LSHMAA) – 30.07.2018

ТV KOÇANI -LD – (neni 92 paragrafët 1 dhe 14 nga LSHMAA) – 30.07.2018

ТV KANAL 8 – (neni 92 paragrafët 1 dhe 14 nga LSHMAA) – 31.07.2018Accessibility

Accessibility