Shqiptohet masa e vërejtjes ndaj TV Zdravkin

Shkup, 01.08.2018. – Në bazë të mbikëqyrjes së rregullt programore të programit të TV Zdravkin si dhe mosrespektimit të konstatuar të obligimit për emetimin e 50% të programit të krijuar burimor në RM në gjuhën maqedonase, Agjencia shqiptoi masën e vërejtjes.

Këtij radiodifuzeri i është dhënë afat kohor prej 30 ditëve pas marrjes se Aktvendimit, që të harmonizojë punën sipas dispozitave të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Masa e shqiptuar mund të merret në këtë link:

ТV Zdravkin – (neni 92 paragrafi 1 nga LSHMAA) – 01.08.2018Accessibility

Accessibility