Masa e vërejtjes për TV Svet, TV Koçani LD dhe TV Zdravkin

Shkup, 09.08.2018. – Pas një mbikëqyrje administrative ndaj TV Svet, TV Koçani LD dhe TV Zdravkin si dhe shkeljes së konstatuar të obligimti për informatat që duhet të jenë në dispozicion të shfrytëzuesve, këtyre radiodifuzerëve ju ëshë shqiptuar masa e vërejtjes.

Radiodifuzerët kanë afat prej 30 ditëve që të harmonizojnë punën e tyre sipas dispozitave të Ligjit për mediume.

Vendimet për masat e shqiptuara mund të merren në linket: 

ТV Svet (neni 51 paragrafi 1 nga LSHMAA) – 09.08.2018

ТV Koçani LD (neni 51 paragrafi 1 nga LSHMAA) – 09.08.2018

ТV Zdravkin (neni 51 paragrafi 1 nga LSHMAA) – 09.08.2018Accessibility

Accessibility