Mbikëqyrje kontrolluese administrative ndaj radio BI KI AL

Shkup, 17.08.2018. – Pas mbikëqyrjes së realizuar kontrolluese ndaj radio BI KI AL nga Manastiri, Agjencia konstatoi se janë plotësuar kushtet minimale kadrovikle për punë, të përcaktuara sipas Rregullores për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e elejes për emetim të radios dhe televizionit.

Radio BI KI AL dorëzoi deri te Agjencia dokumentacionin me të cilin dëshmohet se në radiostacion janë të punësuar tre persona, prej të cilëve dy me përgaditje të lartë profesionale, të angazhuar si gazetarë.

Raport i mbikëqyrjes mund të merret në linkun:

RА BI KI AL – (neni 9 nga Rregullorja për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e elejes për emetim të radios dhe televizionit) – 17.08.2018Accessibility

Accessibility