Mbikëqyrje e jashtëzakonshme administrative ndaj magazinës Bahçe

Shkup, 12.09.2018. –  Agjencia realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme administrative ndaj Shoqërisë për prodhimtari, tregëti dhe shërbime JENI BALLKAN SHPKNJP eksport-import Shkup, botues i magazinës “Bahçe”, në lidhje me obligimet për publikimin e impresumit.

Mbikëqyrja konstatoi se në edicionin nr.14 për korrik, gusht dhe shtator 2018, janë publikuar të dhënat e impresumit, me çka në tërësi është plotësuar obligimi nga neni 14 paragrafi 1 nga Ligji për mediume.

Raporti mund të merret në këtë link:

Bahçe – (neni 14 paragrafi 1 nga Ligji për mediume) – 12.09.2018Accessibility

Accessibility