Mbikëqyrje e rregullt programore ndaj RA Antena 5, RA Kanal 77 dhe RA Metropolis

Shkup, 13.09.2018. – Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt programore ndaj RA Antena 5, RA Kanal 77 dhe RA Metropolis, në lidhje me dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me obligimet për përdorimin e gjuhës në programet e radiodifuzerëve, emetimit të së paku 18 orëve program në radio, emetimit të së paku 50% të programit të krijuar burimor në RM në gjuhën maqedonase, nga e cila gjysma duhet të jetë në periudhën nga pra 07:00 deri në ora 19:00, si dhe së paku 40% nga muzika e emetuar instrumentale, vokale dhe/ose vokale-instrumentale duhet të jetë në gjuhën maqedonase.

Mbikëqyrja tregoi se radiodifuzerët kanë vepruar sipas dispozitave ligjore të LSHMAA.

Raportet mund të merren në linket:

RA Antena 5 – (neni 64, neni 90, neni 92 paragrafët 1 dhe 14 dhe neni 92 paragrafi 15 nga LSHMAA) – 12.09.2018

RA Kanal 77 – (neni 64, neni 90, neni 92 paragrafët 1 dhe 14 dhe neni 92 paragrafi 15 nga LSHMAA) – 12.09.2018

RA Metropolis  – (neni 64, neni 90, neni 92 paragrafët 1 dhe 14 dhe neni 92 paragrafi 15 nga LSHMAA) – 12.09.2018Accessibility

Accessibility