Agjencia realizoi mbikëqyrje kontrolluese programore ndaj IP SISTEMS

Shkup, 02.10.2018. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje kontrolluese programore ndaj operatorit IP SISTEMS nga Kumanova. Qëllimi i mbikëqyrjes është që të konstatohet nëse ky operator ka vepruar sipas aktvendimit për vërejtje dhe për ç’kyçje të ritransmetimit të shërbimeve programore, që Agjencia e ka shqiptuar për shkak të mosrespektimit të obligimit për regjistrimin e shërbimeve programore në Agjenci.

Mbikëqyrja tregoi se operatori IP SISTEMS në tërësi ka vepruar sipas aktvendimit të shqiptuar nga ana e Agjencisë.

Raporti mund të merret në këtë link:

IP SISTEMS – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 nga LSHMAA) – 02.10.2018Accessibility

Accessibility