Mbikëqyrje e rregullt dhe kontrolluese programore ndaj 5 operatorëve kabllor

Shkup, 18.10.2018. – Agjencia realizoi mbikëqryje të rregullt  programore ndaj operatorëve Telekomi i Maqedonisë, Neotel, Kombo 2003 dhe Signal-Net në lidhje me obligimet që kanë të bëjnë me regjistrimin e shërbimeve programore dhe titrimit të programeve që ritransmetohen nga këto operatorë kabllor. Mbikëqyrja ndaj këtyre operatorëve tregoi se nuk janë konstatuar shkelje.

Agjenca realizoi edhe mbikëqyrje kontrolluese programore ndaj operatorit Multimedia-Net, me qëllim që të konstatohet nëse është vepruar sipas aktvendimit për vërejtje dhe ç’kyçje të ritansmetimit të shërbimeve programore që nuk janë të regjistruara në Agjenci. Me mbikëqyrjen është konstatuar se operatori ka vepruar në tërësi sipas vendimeve të shqiptuara.

Raportet e mbikëqyrjeve mund të merren në këto linke:

Telekomi i Maqedonisë – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni  141 nga LSHMAA) – 17.10.2018

Neotel – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni  141 nga LSHMAA) – 17.10.2018

Kombo 2003 – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni  141 nga LSHMAA) – 18.10.2018

Signal-Net – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni  141 nga LSHMAA) – 18.10.2018

Multimedia-Net –  (neni 64 paragrafi 2 dhe neni  141 nga LSHMAA) – 18.10.2018Accessibility

Accessibility