Mbikëqyrje e rregullt programore dhe administrative ndaj TV Alsat-M, TV Alfa, TV Kanal 5, TV Sitel dhe TV Telma

Shkup, 29.10.2018. – Agjecia realizoi mbikëqyrje të rregullt programore ndaj televizioneve nacionale TV Alsat-M, TV Alfa, TV Kanal 5, TV Sitel dhe TV Telma, në lidhje me dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me mbrojtjen e personave të mitur nga programet që munden të dëmtojnë zhvillimin e tyre fizik, psikik ose moral, për rregullat e emetimit të komunikimeve komerciale audiovizuele,, sigurimin e kuizeve ose formave tjera të pjesmarrjes së shpërblyer, shfrytëzimin e shërbimeve telefonike me vlerë të shtuar, votimit telefonik dhe emetimit të lojrave të fatit.

Ndaj të njëjtave mediume, është realizuar edhe një mbikëqyrje e rregullt administrative lidhur me obligimin për publikimin e impresumit, informatave që duhet të jenë në dispozicion të shfrytëzuesve dhe identifikimit të radiodifuzerit.

Mbikëqyrja tregoi se radiodifuzerët kanë vepruar sipas dispozitave ligjore të LM dhe LSHMAa.

Raportet mund të merren në linket:

ТV Alfa – (neni 50 paragrafi 3, nenet 53, 54, 55, 98, 99, 100 dhe 101, neni 52, neni 93 dhe neni 94 nga LSHMAA) – 29.10.2018

ТV Alfa – (neni 14 nga LM, neni 51 paragrafi 1 dhe neni 97 nga LSHMAA) – 29.10.2018

ТV Alsat-M – (neni 50 paragrafi 3, nenet 53, 54, 55, 98, 99, 100 dhe 101, neni 52, neni 93 dhe neni 94 nga LSHMAA) – 29.10.2018

ТV Alsat-M – (neni 14 nga LM, neni 51 paragrafi 1 dhe neni 97 nga LSHMAA) – 29.10.2018

ТV Kanal 5 – (neni 50 paragrafi 3, nenet 53, 54, 55, 98, 99, 100 dhe 101, neni 52, neni 93 dhe neni 94 nga LSHMAA) – 29.10.2018

ТV Kanal 5 – (neni 14 nga LM, neni 51 paragrafi 1 dhe neni 97 nga LSHMAA) – 29.10.2018

ТV Sitel – (neni 50 paragrafi 3, nenet 53, 54, 55, 98, 99, 100 dhe 101, neni 52, neni 93 dhe neni 94 nga LSHMAA) – 29.10.2018

ТV Sitel – (neni 14 nga LM, neni 51 paragrafi 1 dhe neni 97 nga LSHMAA) – 29.10.2018

Т Telma – (neni 50 paragrafi 3, nenet 53, 54, 55, 98, 99, 100 dhe 101, neni 52, neni 93 dhe neni 94 nga LSHMAA) – 29.10.2018

Т Telma – (neni 14 nga LM, neni 51 paragrafi 1 dhe neni 97 nga LSHMAA) – 29.10.2018Accessibility

Accessibility