Shqiptohet masa e vërejtjes ndaj Lajf radio

Shkup, 01.11.2018. – Në bazë të mbikëqyrjes së rregullt administrative ndaj programit të Lajf radio dhe mosrespektimit të konstatuar të obligimit për publikimin e informatave që duhen të jenë në dispozicion të shfrytëzuesve, Agjencia shqiptoi masën e vërejtjes. Lajf radios i është dhënë afat kohor prej 30 ditëve që të përshtasë punën e vet sipas dispozitave të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Masa e shqiptuar mund të merret në këtë link.

Lajf Radio – (neni 51 paragrafi 1 nga LSHMAA) – 01.11.2018Accessibility

Accessibility