Mbikëqyrje e rregullt administrative ndaj 6 mediumeve të shtypit

Shkup, 31.10.2018. Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt administrative ndaj botuesve të mediumeve të shtypit Zaman SHPKNJP Shkup botues i gazetës javore “Zaman” dhe magazinës “Zaman shqip” dhe ARS LAMINA SHPK Shkup botues i magazinave “Mini libi” dhe “Libi” në gjuhën maqedonase dhe atë shqipe, në lidhje me obligimin për publikimin e impresumit, të dhënat për selinë, shtypshkronjën, datën e botimit ose ribotimit dhe numrin e ekzemplarëve të botuar, obligimet këto nga Ligji për mediume.

Mbikëqyrja tregoi se mediumet e shtypit i kanë plotësuar obligimet ligjore.

Raporti mund të merret në linkun:

Raporti i përgjithshëm – (neni 14 paragrafi 1 nga Ligji për mediume) – 31.10.2018Accessibility

Accessibility