Mbikëqyrje programore ndaj operatorëve MOBI SERVIS dhe KABEL AS KTV

Shkup, 26.12.2018. – Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt programore ndaj operatorëve MOBI SERVIS nga Prilep dhe KABEL AS KTV nga Makedonski Brod, në lidhje me obligimet për regjistrimin e shërbimeve programore dhe titrimit të shërbimeve programore që i riemetojnë këta operatorë. Gjatë mbikëqyrjes nuk janë konstatuar mosrespektime të LSHMAA.

Raportet e mbikëqyrjeve mund të merren në linke:

МОBI SERVIS – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 nga LSHMAA) – 26.12.2018

КАBEL AS KTV – (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 nga LSHMAA) – 26.12.2018Accessibility

Accessibility