EMETIMI I RPP ME TË MITUR ËSHTË I NDALUAR

Shkup, 7 Tetor 2021 – Agjencia me monitorimin e përfaqësimit mediatik zgjedhor për zgjedhjet lokale 2021 konstatoi se më tepër televizione emetojnë reklamim të paguar politik në të cilin marin pjesë të mitur.

Në përputhje me Kodin zgjdhor pjesëmarësi në fushatë zgjedhore është përgjegjës për përmbajtjet e shpalljeve, deklaratave për publik, reklamave dhe materialeve të tjera të inqizuara ku porositës janë ata, por përgjegjësi kanë edhe radiodifuzerët duke marë parasyshë nenin 76 paragrafi 3 nga Kodi zgjedhor është përcaktuar se nuk është e lejuar pjesëmarrje e të miturve në reklamim të paguar politik.Accessibility

Accessibility