Pergjigje dhe korigjim

Me qëllim që të qartësohet mënyra dhe kushtet për realizimin e së drejtës për përgjigje dhe korrigjim nga ana e personave fizik dhe juridik, që … […]

Masa të shqiptuara/radiodifuzerët

Raportet e theksuara më poshtë janë nga mbikëqyrjet e realizuara në muajin e fundit. Të gjithë raportet e deritanishëm gjenden në fushën  Masat/Mbikqyrjet, në menynë … […]Accessibility

Accessibility