1

Punëtori e mbajtur për sigurimin e qasjes në media për personat me pengesa të shqisave

 Shkup, 30 janar 2020 – Në kuadër të të fazës së dytë të projetktit JUFREKS “Liria e shprehjes dhe liria mediave në Republikën e Mqedonisë së Veriut“ dje u mbajtë një punëtori për transmetuesit dhe ofruesit e shërbimeve të mediave audiovizuale të kërkuara, qëllimi i sëcilës ishte shkëmbimi i përvoajve nga praktikat evropiane dhe vendase, dhe të pregaditet një dokument i përbashkët vetërregullues i cili do të mundësojë qasje më të madhe për mediat për persona me pengesa në shqisa.

 осочија,Në punëtorinë e organizuar nga Këshilli Evropian dhe Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, ekspertja nga Këshilli  Evropian Diardre Kevin veç tjerash i prezantoi edhe të drejtat dhe obligimet e e vendeve anëtare  dhe vendeve kandidate në EU, pjesëmarësit në sektorin audioviziv dhe pjesmarësit të tjerë, në lidhje me aktet relevantetë Kombeve të Bashkuara të Këshillit Evropian dhe obligimet të cilat dalin nga nga direktiva e rishkuar për shërbime audiovizuele. Në këtë drejtim, ajo bëri një analizë krahasuese të praktikave evropiane në lidhje me aktivitetet e ndërmarra nga transmetuesit për të aplikuar mënyra të ndryshme të sigurimit të aksesit në shërbimet e mediave audiovizuale për personat me pengesa në shqisa. Përvojat e prodhimit dhe ofrimit të programit të gjuhës së shenjave për të dëmtuarit e dëgjimit u ndanë nga Televizioni kombëtar 24 Vesti dhe Televizioni rajonal M nga Ohri. Siç theksuan ata, sfida kryesore mbetet aspekti financiar i ofrimit të një programi të tillë, por përfitimet kryesore janë aksesi i rritur në programet e hyrjes dhe realizimi i të drejtave të njeriut të personave me aftësi të kufizuara në shqisa. Zonja Kevin gjithashtu dha një përmbledhje krahasuese të rolit të rregullatorëve të mediave në këtë proces, dhe z. Saso Bogdanovski nga Agjensia Maqedonase, kujtoi disa nga gjetjet e hulumtimit mbi nevojat dhe perceptimet e personave me dëmtim të dëgjimit dhe dëgjimit për këtë lloj programi.  Në përfundim të ngjarjes, u zhvillua një diskutim mbi draftin e vetë-rregullimit të dokumentit për mundësinë e përdorimit të programeve të mediave audiovizuale, përmes të cilave ofruesit e shërbimeve audiovizuale në vend do të bien dakord se si, në përputhje me kërkesat e Direktivës ASHMA-së, ata do të bëjnë vazhdimisht dhe gradualisht programe të arritshme për personat me aftësi të kufizuara. U ngrit pyetja për periudhën kohore në të cilën diversiteti i programeve të tilla duhet të arrihet si nga media private, ashtu edhe nga transmetuesi publik, duke marrë parasysh mendimet dhe nevojat e personave me aftësi të kufizuara shqisore. Të gjitha vërejtjet nga punëtoria do të përfshihen në Draft-Dokument i cili do të paraqitet në punëtorinë tjetër.

 

 

Prezantimet nga punëtoria mund ti perni në linqet më poshtë:

Accessibility: Right and obligations

Key elements of European regulation and policies

Role of the Regulator

Challenges and opportunities

Diardre Kevin, Këshilli Evropian

Nevojat e personave me dëmtim të dëgjimit dhe shikimit – gjetje nga hulumtimi i ASHMA-së 

Mr. Sasho Bogdanovski, Sektori për çështje programore të ASHMA
Qasje deri te mediet për personat me pengesa në shqisa

Broshurë “Si të sigurohen informatat për …(më shumë)

Me qëllim që në mënyrë më të njohur të qartësohet, se si mediumet varësisht nga lloji i pengesës – në dëgjim, shikim, fizik ose mendor, të sigurojnë komunikim më të lehtë duke përdorur video me titrim, përshkrime tekstuale të hapura ose të mbyllura, përshkrime me zë ose gjeste, Agjencia e përpiloi broshurën “Si të sigurohen informatat për personat me pengesa në shqisa – Qasja, shërbimet, programet, materialet dhe formatet alternative”

Broshura është botuar në maqedonisht, shqip dhe anglisht dhe në të janë potencuar edhe nevojat, idetë dhe pasqyrimet e personave të verbër dhe atyre me shikim të dëmtuar, si dhe të personave të shurdhër dhe shurdhmemec në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

U miratu Plotikia për sigurimin e qasjes deri te shërbimete mediatike audiovizuele për personat me pengesa në shqisa

 

Këshilli i Agjencisë në seancën e 45-të për vitin 2020 e mbajtur me 17 dhjetor, e miratoi Politikën për sigurimin e qasjes deri te shërbimet mediatike audiovizuele për personat me pengesa nës shqisa. Para se të miratohet, për Draft-Politikën ishte hapur debat publik i cili zgjati deri më 31 dhejtor.

Dokumenti përshkruan dhe tregon drejtimet kryesore të veprimit të organit rregullator, ndërsa aktivitetet kkonkrete do të varen nga nevojat aktuale të grupit të synuar, si dhe aftësitë e radiodifuzerëve dhe shërbimeve mediatike audioviziuele sipas kërkesës, dhe do të planifikohen çdo vit.

Politikën për sigurimin e qasjes deri te shërbimet mediatike audiovizuele për personat me pengesa nës hqisa mund ta merni në këtë link.

 

 

Raport i miratuar mbi zbatimin e Programit për sigurimin e qasjes në media për personat me aftësi të kufizuara shqisore (2016-2018)

Në seancën e 25-të, e mbajtur me datë 17 qershor 2019, Këshilli i Agjencisë e miratoi Raportin mbi zbatimin e Programit për sigurimi e qasjes në media për personat me aftësi të kufizuara shqisore (2016-2018)

Në raport janë përfshirë të gjitha aktivitet, hulumtimet, broshurat të cilat trupi rregullator i miratoi në përputhje me programin dyvjeçar, si dhe aktivitete të cilat në perspektive do kontribojnë në rritjen e qasjeve në programe të personave me aftësi të kufizuara.

 


 

Punëtori e mbajtur për sigurimin e qasjes në media për personat me pengesa të shqisave

 Shkup, 30 janar 2020 – Në kuadër të të fazës së dytë të projetktit JUFREKS “Liria e shprehjes dhe liria mediave në Republikën e Mqedonisë së Veriut“ dje u mbajtë një punëtori për transmetuesit dhe ofruesit e shërbimeve të mediave audiovizuale të kërkuara, qëllimi i sëcilës ishte shkëmbimi i përvoajve nga praktikat evropiane dhe vendase, dhe të pregaditet një dokument i përbashkët vetërregullues i cili do të mundësojë qasje më të madhe për mediat për persona me pengesa në shqisa…  më shumë


 

Realizohet takim pune në lidhje me sigurimin e qasjes në program për personat me pengesa

 Shkup, 13.12.2018 – Në kuadër të përpjekjeve për nxitjen e aktiviteteve të radiodifuzerëve që të bëjnë programet e tyre të mundshme për t’u përcjellur edhe nga personat me shikim dhe dëgjim të dëmtuar, sot në Agjenci u realizua një takim pune me përfaqësuesit e shërbimeve nacionale televizivemë shumë


Hulumtimi “Qasja deri te programet e radiodifuzerëve për personat me shikim dhe dëgjim të dëmtuar – nevojat dhe ofertat”

Israzuvanje med.pismenostNë tremujorin e katërt të vitit 2016 përfundoi Hulumtimi “Qasja deri te programet e radiodifuzerëve për personat me shikim dhe dëgjim të dëmtuar – nevojat dhe ofertat”, që është paraparë me Programin trevjeçar për sigurimin e qasjes deri te mediumet, për personat me pengesa në shqisa, e që është miratuar në vitin 2015. Rezultatet e këtij hulumtimi u prezantuan në takimin e katërt publik të Agjencisë, që u realizua më 29 dhjetor 2016.

Për qëllimet e këtij hulumtimi u përpilua Pyetësor lidhur me atë se sa dhe çfarë ofertash  kanë programet televizive që janë të dedikuara për personat me pengesa në shqisa, e që i njëjti u dërgua deri te të gjitha shërbimet televizive. Gjithashtu, u realizuan intervista me përfaqësuesit e organizatave që i prezantojnë personat me shikim dhe dëgjim të dëmtuar, si dhe me organizata të tjera relevante.

Prezantimi i tërë hulumtimit “Qasja deri te programet e radiodifuzerëve për personat me shikim dhe dëgjim të dëmtuar – nevojat dhe ofertat” mund të merren në linket e mëposhtme:

– Qasja deri te programet e radiodifuzerëve për personat me shikim dhe dëgjim të dëmtuar, nevojat dhe ofertat (prezantimi)

Hulumtimi “Qasja deri te programet e radiodifuzerëve për personat me shikim dhe dëgjim të dëmtuar, nevojat dhe ofertat” 


Procedura për komunikim me qytetarë që kanë ndonjë lloj dhe shkallë të pengesave 
Në kuadër të projektit “Administratë e qasshme për personat me handikap”, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele miratoi Procedurën për komunikim me qytetarët, me një lloj të caktuar të pengesave… më shumë
Programin për sigurimin e qasjes deri te mediet për personat me pengesa të shqisaveAgjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele është e përkushtuar ndaj largimit të barrierave që i pengojnë personat me pengesa në shqisa që të qasen deri te informatat dhe ti përdorin shërbimet audiovizuele që janë në dispozicion për shumicën e qytetarëve në Maqedoni…më shumë

Për komunikim me qytetarët me pengesa në shqisa klikoni këtu

 
Pergjigje dhe korigjim

Me qëllim që të qartësohet mënyra dhe kushtet për realizimin e së drejtës për përgjigje dhe korrigjim nga ana e personave fizik dhe juridik, që konsiderojnë se u është dëmtuar reputacioni, nderi, interesat duke publikuar informata të pasakta, të gabuara, të rrejshme ose jo të plota në lidhje me ta, nga ana e mediumeve, Agjencia botoi një fletushkë “Përgjigja dhe korrigjimi i informatave të pasakta, të gabuara, të rrejshme ose jo të plota„.

Fletushka i dedikohet opinionit të gjërë dhe i njëjti mund të merret në këtë link.


1.jpg


 

1 AL 1


 

1 AL 2


 

1 AL 3


 

1 AL 4


 

1 AL 6


 

1 AL 7


 

1 AL 8


 

1 AL 9


 

1 AL 10


 

1 AL 11


 

1 AL 12


 

1 AL 13


 

1 AL 14


 

1 AL 15


 

1 AL 16


 

1 AL 17


 

1 AL 18


 

1 AL 19


 

1 AL 20


 

1 AL 21


 

1 AL 22


 

1 AL 23


 

1 AL 24


 

1 AL 25


 

1 AL 26


 

1 AL 27


 

1 AL 28


 

 Plani për popularizimin e së drejtës për përgjigje dhe korigjim 
Masa të shqiptuara/radiodifuzerët

Raportet e theksuara më poshtë janë nga mbikëqyrjet e realizuara në muajin e fundit. Të gjithë raportet e deritanishëm gjenden në fushën  Masat/Mbikqyrjet, në menynë në pjesën lartë të ueb faqes

Masat e shqiptuara për muajin prill 2017:

TRD B-97 Manastir

TRD XHEZ FM Shkup

TRD Televizioni Kanal-21 Veles

TRD MH-Radio Ohrid

TRD Plus Forte Tetovo

ТRD Radio Aleksandar Makedonski Kërçovë

ТRD Radio Lav Ohër

ТRD Radio Merak 5 FM Veles

ТRD Radio Puls Negotino

ТRD Radio Valndovo Valandov

ТRD RTV Drini Strugë

РRD Skaj Radio Teodor Skopje

Televizioni Makpetrol Shkup

BI-KI-AL Manastir

КTV Kavadarci

Radio Slobodna Makedonija Shkup

Radio BUBA MARA Shkup

Radio FORTUNA Shkup

SKAJ RADIO Shkup


Të gjitha masa e shqiptuara dhe raportet nga realizimi i moniotorimit të radiove dhe televizioneve mund ti gjeni në linket e mëposhtëm:

–  Masat e shqiptuara dhe raportet e televizioneve

–  Masat e shqiptuara dhe raportet e radiove