Zgjedhjet lokale 2013

-Kujtesë për obligimet që dalin nga rregullat zgjedhore (mbart pdf – maqedonisht)           Kodi zgjedhor -Kodi zgjedhor (tekst i pastruar – … […]

Zgjedhet/Referendumi

Referendumi 2018 17.08.2018 – Udhëzim për prezantimin mediatik gjatë referendumit   ZGJEDHJET 2016. 05.01.2016 – Metodologjia për monitorimin e prezantimit mediatik zgjedhor përmes shërbimeve programore … […]

Аktet e përgjithshme

Rregullorja e punës 29.07.2019. – Rregullorja e punës së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (shkarko në pdf) Kodeksi i sjelljes: 06.04.2015г. –Kodeks për … […]

Mediat Elektronike

RREGULLORE ETJ. AKTE NËNLIGJORE PRË MEDIAT ELEKTRONIKE Elektronike Rregullore: 31.10.2023 – Rregullore Për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e lejes për … […]

Тjetër

DORACAKËT  Doracak për krijimin e kushteve të tregut për rritje të qëndrueshme ekonomike të industrisë mediatike dhe konkurencës së drejtë Doracak për vlerësimin e pluralizmit … […]

Ligjet e tjera

Komunikimet elektronike  Ligjin për Komunikimet Elektronike E drejta e autorit dhe të drejtat e përafërta  Ligji për të drejtat e autorit dhe të drejtat e … […]

Ligjet

Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele Ligji për mediume Kodi zgjedhor Ligjet e tjeraAccessibility

Accessibility