TV Kanal 5 Plus

Raport nga monitorimi i rregullt të serviseve programore të SHTR Kanal 5 Plus Shkup, transmetuar me datë 2 shtator 2014. Konkluzion për ndërprerjen e e … […]

TV Alfa

Vendim për marrjen e masave kundër TV “Алфа” Shkup (neni 92 paragrafi 4 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele) Raport nga monitorimi i … […]

TV 24 Lajme

Raport nga monitorimi i regullt i servisit programor 24 Lajme Shtip transmetuar me datë 2 shtator 2014 Accessibility

Accessibility