image_pdfimage_print

2019 година

Извештаи од спроведени надзори Програмски концепт – Контролен административен надзор – Радио Арачина – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 02.09.2019 – Редовен административен … […]

2020 година

Извештај од спроведен надзор Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови – Вонреден административен надзор – ТВ Дибра – (член 9 од Правилникот … […]

2019 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена Изворно создадена програма  – Контролен програмски надзор ТВ Дибра – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 13.11.2019 – … […]

2018 година

Извештај од спроведен надзор Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови – Вонреден административен надзор – ТВ Дибра – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, … […]

2017 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена Податоци за сопственичка структура – Контролен административен надзор ТВ Дибра  – член 15 став 3 од Законот за медиуми – … […]

2016 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена Податоци за сопственичка структура – Извештај од контролен административен надзор врз работата на ТВ Дибра (член 15 став 5 од Законот за … […]

2018 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите – Контролен програмски надзор – ТВ Свет ДОО Свети Николе – (член 64 од ЗААВМУ) … […]

2020 година

Извештаи од спроведени надзори: Употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 6 часа програма во телевизијата, емитување најмалку 30% програма изворно создадена какао македонски … […]

2019 година

Извештај од спроведен надзор: Правилник за минимални, технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и ТВ емитување – Вонреден административен надзор … […]

2019 година

Извештаи од спроведни надзори/Изречени мерки јавна опомена Импресум, информации достапни до корисниците, идентификација на радиодифузер – Контролен административен надзор ТВ Канал 21 – (член 51 став 1 … […]Accessibility

Accessibility