1

LOKACIONI PËR SINJAL

30.03.2015 – Rregullore për përcaktimin e lokacioneve për marrjen e sinjalit të operatorëve të rrjeteve publike të komunikimit elektronik dhe ofruesve të shërbimeve mediatike audiovizuele me kërkesë (shkarko në pdf)

 
Përfaqësuesit e të drejtave

Në territorin e Republikës së Maqedonisë veprojnë përfaqësues të autorizuar për lidhjen e kontratave të riemetimit të serviseve programore në rrjetet publike të komunikimit,  për të drejta nga filmi, sporti e të tjera,  nga përmbajtjet që emetohen në serviset programore të radiopërhapësve vendorë.
Regjistri i përfaqësuesve ka karakter evidentues (jokonstitutiv) dhe është në funksion të lehtësimit të kontakteve të operatorëve të rrjeteve publike të komunikimirt dhe të radiopërhapësve me përfaqësuesit e autorizuar, si dhe të rritjes së sigurisë juridike gjatë lidhjes së kontratave për riemetim dhe të kontratave për blerjen e përmbajtjeve që do të emetohen në serviset programore të radios e të televizionit të radiopërhapësve vendorë.
Regjistri është edhe në shërbim të ruajtjes së të drejtave të autorit dhe të drejtave të ngjashme, mbikëqyrjen e të cilave e bën Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele mbi bazë të detyrimit zyrtar, konform kompetencës që i jep Ligji për veprimtari radiodifuzive, qoftë në pikëpamje të riemetimit të serviseve programore tek operatorët e rrjeteve publike të komunikimit, qoftë në pikëpamje të programeve të radiopërhapësve vendorë në të gjitha nivelet e emetimit.
Regjistri është i hapur edhe për të gjithë përfaqësuesit e autorizuar që gjer tani nuk janë paraqitur, të cilët paraqitjet e tyre mund t’i dërgojnë në adresën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele: rr. „Maqedonia“ nr.38, 1000 Shkup, ose në postën elektronike contact@avmu.mk
Çdo përfaqësues i autorizuar bashkë me fletëparaqitjen duhet të dërgojë: vendimin për regjistrim në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë dhe të dhënat për drejtuesin e personit juridik, për selinë, telefonin, imejlin dhe ueb-adresën (nëse është person juridik); ose autorizimin a dokumentin tjetër përkatës si dëshmi për cilësimin e tij si përfaqësues dhe të dhënat për adresën zyrtare, telefonin, imejlin dhe ueb-adresën (nëse është person fizik).
excel-logo Regjistër i përfaqësuesve të serviseve programore dhe të drejtave nga filmi, sporti e të tjera (përditësuar më 18.05.2021)Rregullore për regjistrimin e paketave programore

Në përputhje me Rregulloren për pëmbajtjen dhe formën e evidentimit në regjistrin e opertaorëve të cilët riemetojnë servise programore  dhe të vërtetimit për regjistrimin e pakos programore/servisi nr. 01-5775/1 e miratuar më datë 21.1.2014,  operatorët e rrjetit të komunkacionit elektronik publik janë të detyruar ti dorëzojnë dokumentacionet dhe “leje për transmetimin teliviziv ose radio transmetim  të transmetuesve të huaj nga të cilët rrjedh servisi programor që duhet të transmetohet, lëshuar nga regulatori kopetetent në shtetin amë”.

Me që ta thjeshtësoje regjistrimin e pakove të serviseve programore të huaja në pakot programore të operatorëve të rrjetit të komunikacionit elektronik publik, Agjencia përgaditi regjistër të lejeve (licencave) për radiodifuzerë të huaj me të cilat disponojnë:

 

excel-logo
Shkarko listën e radiodifuzerëve të huaj (përditësuar më 03.08.2022)

 
DVB-S

Lista e paketave programore të regjistruara e operatorëve DVB-S

 

DVB-S  OPERATORI

 

   1. TOTAL TV Shkup 

   – Shkarko pakon këtu (përditësuar më 24.03.2021)
DVB-T

Lista e paketave programore të regjistruara e operatorëve DVB-T

DVB-T OPERATORI

DIGJI PLUS MULTIMEDIA Shkup (BOOM TV)

– Shkarko pakon këtu (përditësuar më 03.04.2018)
IPTV

Lista e paketave programore të regjistruara e operatorëve IPTV


IPTV OPERATORI   

Telekom Maqedoni, AD për komunikime elektronike Shkup

 – Shkarko pakon këtu (përditësuar më 31.03.2021)
NEOTEL DOO Shkup
 – Shkarko pakon këtu (përditësuar më 02.04.2021)
                  

 
SHTR ROBI SHTIP (Telekabell)

pako përmbledhëse për të gjithë filialet (Shkup, Manastir, Shën Nikole, Shtip, Strumicë, Veles, Koçani, Kavadarci, Radovish, Negotinë dhe Prilep) – (përditësuar më 30.11.2022)
A1 Makedonija (ONE.VIP DOO Shkup)

–  pako përmbledhëse – (përditësuar më 05.12.2022)
Tetovë

1. TELENET KOM

pako përmbledhëse – (përditësuar më 31.10.2022)

 

 
Strumicë

1.  Skrembel – fsh. Novo Sellë

pako përmbledhëse (përditësuar më 05.10.2022)

2. KABEL NET DOO

pako përmbledhëse (përditësuar më 05.10.2022)