Vendime/akte nga seanca nr. 16 – 30.05.2023

VENDIM ndryshim në strukturën e pronësisë të Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive TV-КАNAL VIS SHPKNJP Strumicë Aktvendim për ndërmarrje të masës – vërejtje publike për Shoqërinë për … […]

Vendime/akte nga seanca nr. 10 – 14.03.2023

Aktvendim për vërejtje publike dhe për përjashtim të ritransmetimit të shërbimit programor  Shoqëria Tregtare Radiodifuzive KABEL-NET SHPK Strumicë, nenin 141 të (LSHMAAV).  AKTVENDIM për ndërprerjen … […]

Vendime/akte nga seanca nr. 8- 28.02.2023

VENDIM për dhënie të lejes për transmetim televiziv nëpërmjet rrjetit publik të komunikimit elektronik që nuk shfrytëzon resurs të kufizuar në nivel rajonaAccessibility

Accessibility