Kërkesat e parashtruara dhe përgjiget e Agjencisë

Me qëllim që të thjeshtësohet qasja deri te informatat me karakter publik dhe deri te informatat e kërkuara me qëllim që të gjendet mënyrë më e shpejtë dhe ekonomike, e linkeve të mëposhtme, janë publikuar edhe përgjigjet që deri më tani Agjencia si poseduese e informatave me karakter publik i ka dorëzuar deri te parashtruesit e kërkesave.

viti 2018

viti 2017

viti 2016

viti 2015

 Accessibility

Accessibility