Kronikë e seancës së 41-të

Shkup 03.11.2022– Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme ka miratuar Vendim për dhënien e licencës për transmetim televiziv përmes JEKM një servis programor me format të përgjithshëm kryesisht argëtues, në gjuhën shqipe, në nivel lokal në zona e Komunës së Kumanovës, Komunës së Likovës dhe Komunës së Staro Nagoriçane.

Në bazë të konstatimeve nga mbikëqyrja e rregullt e programit, Këshilli i Agjencisë vendosi që të fillojë procedurë për kundërvajtje para gjykatës kompetente kundër Shoqërisë për telekomunikacion Skupi KABLE SHPK Shkup për shkelje të nenit 141 të LSHMAAV-së, gjegjësisht për ritransmetim të shërbimit programor që nuk mbulohet nga certifikatën e regjistrimit të shërbimeve programore të lëshuar nga Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele.

Në lidhje me njoftimin për ndryshim të strukturës së pronësisë, Këshilli i Agjencisë ka miratuar Vendim me të cilin lejohet ndryshimi i strukturës pronësore të Shoqërisë tregtare radopdifuzive Radio La Kosta SHPKNJP Vinicë.

Këshilli i Agjencisë ka shqiptuar gjashtë masa paralmërim publik edhe atë:

– në bazë të konstatimeve nga mbikëqyrjet e rregullta programore të kryera kundrejt SHTR Alsat-M SHPK Shkup për shkelje të:

  • neni 50 paragrafi 3 nga LSHMAAV dhe neni 22 paragrafi 2 i Rregullores për mbrojtjen e të miturve – transmetohen njoftime promovuese për program artistik pa sinjalistikë për mbrojtjen e të miturve,
  • neni 92 paragrafët 1 dhe 3 të LSHMAAV-së – të mos transmetohet së paku 30% e programit të krijuar fillimisht si vepra audiovizive maqedonase, e as së paku gjysma e programit minimal ligjor të krijuar fillimisht si vepër audiovizuele maqedonase nuk transmetohet në periudhën prej orës 07:00. deri në orën 19:00 dhe
  • neni 98 paragrafi 2 i LSHMAAVdhe neni 14 paragrafi 2 i Rregullores për teknikat e reja të reklamimit – transmetimi i pop-up-reklamave në ekran të ndarë që mbulojnë pjesë thelbësore të veprimit dramatik dhe nëntitullin e përkthimit, si dhe shenjën paralajmëruese. për kategorinë e programit dhe logon e televizionit .

– në bazë të konstatimeve nga monitorimi i rregullt i programeve tëSHTRTelevizion Sitel SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 50 paragrafit 3 të LSHMAAV dhe nenit 19 të Urdhëresës për mbrojtjen e të miturve – transmetimi i sinjaleve paralajmëruese vetëm në fillim, por jo gjatë transmetimit të programe me veçori.

– në bazë të konstatimeve të një mbikëqyrjeje të jashtëzakonshme programore, sipas detyrës zyrtare, të Ndërmarrjes Komerciale Transmetuese 21-M SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 55 paragrafët 6 dhe 7 të LSHMAAV- rekomandim promovues dhe i është dhënë rëndësi e tepruar (theksim ose referencë) produkte .

– në bazë të konstatimeve nga mbikëqyrja e rregullt programore e Kompanisë për radiodifuzion komercial Alfa TV SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 50 paragrafi 3 të LSHMAAV dhe nenit 22 paragrafi 2 të Urdhëresës për mbrojtjen e të miturve – shpallje promovuese për serial dramatik të transmetuar pa. duke u shënuar me një shenjë vizuale për të sinjalizuar kategorinë e programit që shpallet.

Këshilli miratoi Drejtorin e Agjencisë që të marrë një vendim për prokurimin e një shërbimi të transportit me autobus për një konferencë rajonale dhe një vendim për miratimin e burimeve financiare për rivendosjen e aksesit të përdoruesve në bazën elektronike të të dhënave të rregulloreve të “Gazeta Zyrtare e RSM”.Accessibility

Accessibility