Kronikë e seancës së 42-të

Shkup, 18.11.2022– Këshilli i Agjencisë miratoi Draft planet vjetore për kryerjen e mbikëqyrjes programore dhe administrative për vitin 2023 dhe Draft programin për punën e Agjencisë për vitin 2023 (me Draft programin e aktiviteteve të planifikuara dhe draft planin financiar për vitin 20). Për të tre projektpropozimet është hapur një diskutim publik në kohëzgjatje prej 30 ditësh.

Këshilli i Agjencisë në mbledhjen e sotme ka miratuar Vendim me të cilin miratohet ribalancimi i Planit Financiar të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive për vitin 2022. Me propozimin e ribalancimit të Planit Financiar për vitin 2022, shpenzimet totale të planifikuara mbeten në nivelin e përcaktuar më parë.

Në bazë të kërkesës së pranuar, Këshilli i Agjencisë ka shqyrtuar informacionin dhe ka konkluduar që të informojë Ministrinë e Punëve të Brendshme të RSM-Qendrës për Luftimin e Krimit të Organizuar dhe të Rënda, se ekziston dyshimi për shkelje të së drejtës së autorit dhe të drejtave të përafërta nga ana e Kompania për tregti dhe shërbime TOTAL TV SHPK Shkup.

Këshilli i Agjencisë përfundoi që të fillojë procedurë penale para gjykatës kompetente kundër operatorit të JEKM Makedonski Telecom për shkelje të nenit 141 të LSHMAAV-së, gjegjësisht për ritransmetim të shërbimeve programore që nuk janë të përfshira në certifikatën për regjistrimin e shërbimeve programore të lëshuar nga Agjencia. për shërbimet e mediave audio dhe audiovizive.

Këshilli i Agjencisë ka lëshuar katër masa për vërejtje publike ndajSHTRTV ZDRAVKIN SHPKNJP Veles, në bazë të monitorimit të rregullt të programeve për shkelje të:

  • neni 50 paragrafi 3 i LSHMAAVdhe neni 19 i Rregullores për mbrojtjen e të miturve – seriale artistike të transmetuara pa sinjale përkatëse paralajmëruese para fillimit dhe pa shenjë klasifikimi për kategorinë e programit gjatë gjithë kohëzgjatjes.
  • neni 53 paragrafi 2 i LSHMAAV– në kuadër të emisionit janë transmetuar video promocionale, të cilat përfaqësojnë komunikime të fshehta komerciale audiovizuele,
  • neni 64 paragrafi 1 i LSHMAAV– mos sigurimi i përkthimit në gjuhën maqedonase dhe
  • neni 92 paragrafët 1 dhe 3 të LSHMAAV-së – të mos transmetohet së paku 30% e programit të krijuar fillimisht si vepra audiovizive maqedonase, e as së paku gjysma e programit minimal ligjor të krijuar fillimisht si vepër audiovizuele maqedonase nuk transmetohet në periudhën prej orës 07:00. deri në orën 19:00.

Sipas Planit Vjetor të Prokurimit Publik për vitin 2022 të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, Këshilli i Agjencisë dha miratimin për zbatimin e këtyre prokurimeve publike: inspektimi teknik i ashensorëve dhe platforma dhe shërbimet e printimit.Accessibility

Accessibility