Kronikë e seancës së 44-të

Shkup, 06.12.2022 – Këshilli i Agjencisë në seancën e 44-të në bazë të konstatimeve nga mbikëqyrja e rregullt programore dhe administrative, i shqiptoi tri masa vërejtjeje publike SHTRTelevizion Plus SHPK Kumanovë për shkelje të:

  • Neni 54 paragrafi 5 të LSHMAAV dhe neni 4 i Rregullores për sponsorizimin – transmetimin e TV – predikimit fetar të sponsorizuar;
  • Neni 92 paragrafi 3 të LSHMAAV – mostransmetimi i gjysmës së programit të krijuar fillimisht si vepra audiovizive maqedonase në periudhën prej orës 07:00 deri në ora 19:00;
  • Neni 14 i Ligjit për Media – mospublikimi i të dhënave të shtypura, të cilat transmetuesi është i detyruar t’i transmetojë në një vend të përshtatshëm për çdo përmbajtje të veçantë të shërbimit programor.

Këshilli i Agjencisë ka konkluduar kundër SHTR TV Shutel SHPKNJP Shkup të inicojë procedurë kundërvajtëse në bazë të mbikëqyrjes kontrolluese administrative, me të cilën është konstatuar se transmetuesi nuk ka vepruar sipas vendimit për dhënie të masës paralajmëruese publike dhe nuk ka hequr shkelje e nenit 14 të Ligjit për media, gjegjësisht vazhdoi në disa nga programet emetuese të mos publikojë të dhënat e shtypura që është e detyruar t’i transmetojë në një vend të përshtatshëm për secilën përmbajtje të veçantë të shërbimit programor.

Për fillimin e një procedure që është në përputhje me Planin Vjetor të Prokurimit Publik për vitin 2022 të Agjencisë, Këshilli i dha miratimin Drejtorit të Agjencisë për marrjen e vendimit për prokurimin e kartolinave të Vitit të Ri me vlerë të parashikuar nën vlerën. pragjet për zbatimin e Ligjit për Prokurimin Publik.Accessibility

Accessibility