Kronikë nga seaca e 16-të

Skup,02.06.2021 Bazuar në gjetjet nga mbikëqyrja Këshilli I Agjencisë lëshoi dy masa qortimi publik,ndaj DRIM SAT IPTV SHPKPV s. Çegrane Gostivar për ritransmetim të një shërbimi programor që nuk është I mbuluar me  çertifikat  për regjistrimin e shërbimeve të programit,gjë që është në kundërshtim me nenin 141 të ZAAVMU dheTOTAL TV SHPK Shkup për faktin se në paketën e tij programore nuk ofron programe të  shërbimit   public, shërbim I transmetimit I cili është në kundërshtim me nenin 143 paragrafi 3 të LSHMAAV.

Në seancën e sotme, Këshilli I Agjencisë miratoi një Rregullore për pagën bruto dhe tarifat e tjera të Agjencisë së Shërbimeve të Mediave Audio dhe Audiovizive.Në përputhje me nevojat e Agjencisë, Këshilli I dha miratime Drejtorit të Agjencisë të marrë vendime për pagesën e fondeve për të mundësuar hyrjen në të dhënat në Sistemin e Shpërndarjes në Internet të Regjistrit Qendror të RSM për sigurimin e fondeve shtesë për realizimin e kontratës së prokurimit public për rinovimin e çertifikatave ISO 9001:2015 për prokurimin e ekraneve Plexiglas.



Accessibility

Accessibility