Kronikë nga seanca 25-të

Shkup, 18.06.2019. – Bazuar në mbikëqyrjen e kontrollit të kryer dhe mosqëndrimit sipas Vendimit për vërejtje publike dhe për përjashtimin e ritransmetimit të programit, Këshilli i Agjencisë përmbylli kundër operatorir të rrjetit kabllovik VIVA NET SHPKPV Berovë të inicojë procedure kundërvajtëse para organit kompetent.

Këshilli i Agjencisë e rishikoi dhe miratoi Procesverbalin e Programit për sigurimin e aksesit në media për njerëzit me aftësi të kufizuara shqisore (2016-2018).

Njëkohësisht Këshilli i Agjencisë miratoi 9 Vendime për shqiptimin e masës vërejtje publike për shkelje të nenit 15 paragrafi 5 nga Ligji për media transmetuesve në vijim: NASHA TV Shkup, B-97 Manastir, RFM Radio Shkup, Radio PELA Krivogashtani, TV DUE Nazim Gostivar, TV IRIS Shtip, Kanal VIZIJA Shkup, LAJF radio Shkup dhe HOLIDEJ Prilep.Accessibility

Accessibility