Kronikë nga seanca e 11-të

Shkup , 28.02.2020 – Më e sotme sesioni Keshilli në Agjencia ato miratuar Draft metodologjia për monitorimi në opsionale mediat përfaqësimi përmes radio dhe televizion programore shërbimet për koha në zgjedhjet proceset dhe draft udhëzues për konfirmim në raportet për transmetohet paguar politike reklamimi . Për të dyja tërhoqi e hapur është publike diskutim në kohëzgjatja nga 7 ditë në përfundim me 6 mars 2020 . _

E njëjta si ajo për ato të adoptuara Projekt rregullore _ për ndryshim dhe shtim në Rregullorja për përmbajtjes dhe formës në Aplikacioni për regjistrimi në regjistrin në operatorët OBSH ritransmetim programore paketa dhe me radhë konfirmimin për regjistrimin në programore paketat / shërbimet nr.01-5775 /1 datë 21.11.2014 , Projekt – udhëzime për rruga në regjistrimin dhe fshirjen në ligjërisht përfaqësuese në transmetues nga një tjetër vendi në regjistrin në ligjërisht agjentët në transmetuesit nga të tjerët shteteve OBSH çdo gjë ritransmetim në territorin i R.S. Maqedonia dhe draft – udhëzuesi për procedura për vendosmëri në përgjegjësinë për bërë një lëndim ose shkelje në ritransmetim në programore shërbimet në transmetuesit nga një tjetër shteti , i hapur është publik diskutim në kohëzgjatja prej 35 ditësh në përfundim me 3 prill 2020 _ me qëllimi po une jam mundësojnë në të gjitha e interesuar anët po ato shprehin e tyre opinionet , pikëpamjet dhe qëndrimet .

Keshilli sjellë katër Zgjidhjet për duke u ndalur në i ngritur procedurat për konfiskimi në lejen për duke kryer në transmetim profesion në në vijim transmetues : TRD KANAL-21 Veles , TRD TV KOCHANI-LD SH.PK Koçani , Radio KANAL 77 Sh.PK Shtip dhe TRD BI-KI-AL SH.PK Manastir .

Për arsye të shkelje në neni 80 paragrafi 5 i Ligji për audio dhe audiovizuale mediat shërbimet , dmth për arsye të mospagesë në kompensimin për leje për duke kryer transmetim profesion në e themeluar afati , Këshilli në Agjencia i ngritur një procedurë për konfiskimi në lejen për radio transmetimit sjellë në TRD RADIO HIT FM DOOEL Shkup dy Vendimet për konfiskimi në lejen për radio transmetimit të TRD RADIO BRAVO SH.PK Kumanovë dhe TRD RTV DRINI SH.PK Strugë për arsye të të papaguara vjetore kompensim për leje për radio transmetimit në ligjërisht e themeluar Afati i fundit .

Për arsye të Një vendim në Kuvendi e RSM për shpërbërje në Kuvendi i RSM dhe Zgjidhja për njoftim në e parakohshme zgjedhjet për Deputetët , për shkak të çfarë nr çdo gjë lejohet ndryshimet dhe shtesat në vjetore plani për publike blerjet në kursi në zgjedhjet procesi , Këshilli në Agjencia sjellë përfundimi po çdo gjë ndaloni procedura në marrëdhënie me të dorëzuara kërkesë për publikim në publike konkurs për detyrë leje për televizioni transmetimit në shteti niveli përmes portative kapaciteti në dixhitale tokësore multipleks nga TRD 24 VESTI DOOEL Shtip .

Lidhje bazë në gjetjet nga kontrolluese mbikëqyrje , ku edhe është konstatuar shkelje në neni 98 paragrafi 2 i ZAAVMU dhe neni 14 paragrafi 4 i Rregullorja për te Rejat reklamat teknikat , Këshilli në Agjencia sjellë Zgjidhjet për shqiptimi masë për publike paralajmërim në TRD KANAL 5 DOOEL Shkup , TRD ALFA TV DOOEL Shkup dhe TRD Televizion TELMA DOOEL Shkup .Accessibility

Accessibility