Kronikë nga seanca e 13-të

Shkup , 05.03.2020 – Më e sotme sesioni Keshilli në Agjencia sjellë tre Zgjidhjet për duke u ndalur në i ngritur procedurat për konfiskimi në lejen për duke kryer në transmetim profesion në në vijim transmetues : TRD AMAZON DOOEL Shkup , TRD SHUTEL DOOEL Shkup dhe TRD KAPITOL FM DOOEL Shkup .

Për arsye të mospërmbushje në detyrimin nga neni 80 paragrafi 5 i Ligji për audio dhe audiovizuale mediat shërbimet , dmth të papaguara vjetore kompensimin për leje për radio transmetimit në ligjërisht  e themeluar afati , Këshilli në Agjencia sjellë Një vendim për konfiskimi në lejen për radio transmetimit në TRD Zoran Zdravkoviq MH-RADIO Ohër DOOEL.

Keshilli në Agjencia solli edhe dy Zgjidhjet për fshirje nga regjistrin në transmetuesit për TRD Radio BRAVO Sh.PK Kumanovë dhe TRD RTV DRINI SH.PK Strugë .

Me qëllimi po çdo gjë filloni procedurë e cila është në pëlqimin me vjetore plani për publike blerjet per 2020 _ në Agjencia , Këshilli dha miratimi Drejtori në Agjencia po saj zbatojnë procedura për publike blerje – mallra : elektrike energji .Accessibility

Accessibility