Kronikë nga seanca e 14-të

Shkup,21.05.2021—Këshilli I Agjencisëmiratoi Projekt-Planin për ndryshimin e Planit për alokimin e qëllomit dhe kapacitetit të operatorit dixhital të multipleksit tokësor rrjeti public I komunikumit elektronik I cili ka detyrimin të transmetojë programimin shërbimet e transmetuesve,nr.01-1268/1 nga 17.02.2015, I cili më pas në përputhje me nenin69 paragrafi 5 nga ZAAVMU do ti paraqesë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë Veriore me qëllim AVMU të marrë pëlqimin për atë. Për shkak të rishikimit të nenit 14 paragrafi 1 të Ligjit për Media, Këshilli shpalli një shtyrje ndryshimi ndërmarjes për shërbime ANTIK MEDIA SHPKPV Shkup.

Për të përmbushur Planin Vjetor të Prokurimit Publik për vitin 2021 Këshilli dha aprovimin Drejtorit të Agjencisë për të kryer,procedurën për dy prokurime publike Përpunimi I një faqeje të internet-medias shkruar.mk dhe mënyra e mirëmbajtjes afatgjate të zgjidhjes së përhershme të aplikimit Sistem për regjistrimin elektronik I rrjeteve të komunikimit publik Për arsye teknike Këshilli anuloi dy prokurime publike- përgatitja e një studimi mbi mundësitë e prezantimit dixhital radio dhe Analiza e mundësive dhe nevojave për prezantimin e DVB-T2.Accessibility

Accessibility