Kronikë nga seanca e 15-të

image_pdfimage_print

Shkup, 15.04.2022 – Këshilli i Agjencisë ka marrë Vendim për ndalimin e procedurës së inicuar për heqjen e lejes për transmetim televiziv ndaj SHTR Televizion Sonce Prilep për shkak të kryerjes së pagesës së plotë të tarifës vjetore për leje për transmetim televiziv.

Duke pasur parasysh rrjedhën e procedurës aktuale për përzgjedhjen e operatorit ekonomik për përgatitjen e një Studimi për përcaktimin e arsyetimit të shpalljes së konkursit publik për dhënien e lejes për transmetim televiziv, Këshilli i Agjencisë miratoi Konkluzionin për zgjatjen e afatit për përgatitjen dhe publikimin e Studimit për 30 ditë, përfundimisht më 20.05.2022.

Bazuar në konstatimet nga mbikëqyrja e jashtëzakonshme administrative Këshilli i Agjencisë shqiptoi masat vërejtje publike ndaj TRD Kanal 5 Shkup dhe SHTR Sitell Shkup për shkelje të nenit 53 paragrafi 2, paragrafi 5 dhe paragrafi 17 аlinea 12 dhe neni 101 nga LSHMAAV, dmth për shkak të transmetimit të produkteve të fshehura të komunikimeve komerciale audiovizuele, transmetim të spotit reklamues dhe spotit teleshoping në të cilën paraqet natyrën në mënyrë të përgënjeshtrur si dhe karakteristikat e produkteve për të cilat joshin publikun dhe janë kundër interesave të konsumatorëve dhe për shkak të përfaqësimit vizual dhe tregimin tonik të personit që rregullisht prezanton lajmet dhe emisione të tjera aktuale.

Në seancën e sotme është shqiptuar masë vërejtje publike dhe ndaj SHTR 24 Lajme ku pas kryerjes së mbikëqyrjes së rregullt administrative u konstatua shkelje e nenit 55 paragrafet 5, 6 dhe 7 nga LSHMAAV pra transmetim të emisionit dokumentar-argëtues i cili nuk është shënuar si program në të cilën tregohen produktet, edhe pse produktet e sponsorëve të caktuar janë përfshirë drejtpërdrejtë në veprimtarin e emisionit dhe veçanërisht në mënyrë promovues rekomandohen nëpërmjet mbitheksimit vizual dhe verbal.

Me qëllim të inicimit të procedurave që janë në pajtueshmëri me Planin vjetor për prokurim publik për vitin 2022 të Agjencisë, Këshilli dha miratim drejtorit të Agjencisë për të kryer procedurat në vijim për prokurim publik: ormar dhe mbishtesa-rekonfigurim të sistemit për video mbikëqyrje dhe furnizim me energji elektrike.Accessibility

Accessibility