Kronikë nga seanca e 15-të

Shkup , 25.03.2020 – Në seancën e 15-të Keshilli në Agjencia sjellë Një vendim për rrit në atë financiar plani në Agjencia për audio dhe audiovizuale mediat shërbimet për vitin 2020 . Në ajo drejtimin mori një Vendim për detyrë financiare ndihma-dhurim për përballimin me pasojat nga Koronavirusi Covid-19 në total shuma 105,000,000.00 ( njëqind e pesë milion ) denarë , prej Publiku transmetim Shërbimi ” Maqedonas”. radio televizion ” , transmetuesit OBSH kryejnë televizioni ose radio transmetimit në territorin në Republika Veriore Maqedonia , Ministria për Shëndetësisë dhe Ministrisë për e brendshme punon .

Keshilli sjellë Një vendim me e cila çdo gjë miraton vjetore raporti për Punë në Agjencia për audio dhe audiovizuale mediat shërbimet për vitin 2019 ( me _ Raportoni për realizimi në vjetore plani për programore mbikëqyrje për vitin 2019 dhe Financiar _ raporti për realizimi në Ajo financiare plani për vitin 2019 dhe vjetor llogari me realizuar të ardhurat , shpenzimet , kërkesat dhe detyrimet për vitin 2019 ) dhe në vazhdim e njëjta sesioni atë ka përcaktuar edhe Paragrafin në Agjencia në marrëdhënie në Rezultati nga kryer rishikim nga e pavarura auditor për vitin 2019. _

Për arsye të se se TRD ION-RADIO DOO Strugë me kusht mbulim me sinjal në të paktën 80% e Popullsia në Republika Veriore Maqedonia dmth atë i pajtuar e tij operacion me dispozitat në neni 62 paragrafi 5 i Ligji për audio dhe audiovizuale mediat shërbimet dhe neni 6 i Rregullorja për zonave në transmetimit në televizionit dhe radios programore shërbimet , Këshilli sjellë Zgjidhje për duke u ndalur në i ngritur procedurë për konfiskimi në lejen për radio transmetimit të TRD JON-RADIO DOO Strugë .

Aktiv këtë sesioni Keshilli dha miratimi për pagesa vjetore Kuota e anëtarësisë në Agjencia për EPRA për 2020 dhe miratim _ po çdo gjë zbatojnë prokurimi në mbrojtëse do të thotë për punonjësit dhe partitë – maska , doreza , pajisje për dezinfektim , në shuma OBSH nuk ka asnjë po kalon 30.000,00 denarë .

 Accessibility

Accessibility