Kronikë nga seanca e 16-të

Shkup , 02.04.2020 – Këshilli në Agjencia në seancën e 16-të sjellë Një vendim për ribalancimi në Ajo financiare plani në Agjencia për audio dhe audiovizuale mediat shërbimet për vitin 2020 , me _ qëllimi po çdo gjë ofrojnë financiare do të thotë për po dhe gjithçka ndihmë në kanalin televiziv VIS në rehabilitimi në pasojat nga zjarri OBSH më 25 mars saj mori përsipër dhe në OBSH ishin djegur ai televiziv studio dhe teknikë . Në ajo drejtimin Keshilli sjellë Një vendim për detyrë financiare ndihmë – donacion  për rehabilitimi në pasojat nga zjarri në kanalin televiziv I mençur Strumicë në total shuma nga shuma nga 3.000.000,00 denarë .

Aktiv e sotme sesioni Keshilli në Agjencia sjellë përfundimi po atë vazhdojnë afatin në kohëzgjatja në atë publike diskutim për Drafti i udhëzuesit për rruga në regjistrimin dhe fshirjen në ligjërisht përfaqësuese në transmetues nga një tjetër vendi në regjistrin në ligjërisht agjentët në transmetuesit nga të tjerët shteteve OBSH çdo gjë ritransmetim në territorin e R. S. Maqedonia , Draft Udhëzuesi për procedurë për vendosmëri në përgjegjësinë për bërë një lëndim ose shkelje në ritransmetim në programore shërbimet në transmetuesit nga një tjetër shtetit dhe Projekt-Rregullores për ndryshim dhe shtim në Rregullorja për përmbajtjes dhe formës në Aplikacioni për regjistrimi në regjistrin në operatorët OBSH ritransmetim programore paketa dhe me radhë konfirmimin për regjistrimin në programore paketa / shërbime nr.01-5775 /1 nga 21.11.2014 për periudhë prej 30 ditësh OBSH do filloni po çdo gjë konsideroni nga Dita në përfundimi në e jashtëzakonshme gjendje në RSM.

Keshilli në Agjencia përcaktojnë se afatin për paraqitjen raporti pas atë të publikuar publike konkurs për detyrë leje për radio transmetimit në në nivel lokal nivel , në zonë në bashkia Kumanovë dhe më pas atë të publikuar publike konkurs për detyrë leje për jofitimprurëse transmetim institucioni për radio transmetimit në zonë në bashkia Tetovë , më në nivel lokal niveli , ndalesa po rrjedhat për koha në Kohëzgjatja në e jashtëzakonshme gjendje dhe vazhdon pas skadimin në Kohëzgjatja në e jashtëzakonshme gjendje por vetëm për kaq shume ditë sa shumë çfarë Kanë mbetur edhe 21 ditë __ nga Dita në skadimin në Kohëzgjatja në e jashtëzakonshme kusht .

Sipas nevojat në Agjencia , Këshilli dha miratimi për shtesë në  vjetore plani për publike blerjet në vitin 2020.Accessibility

Accessibility