Kronikë nga seanca e 2-të

Shkup, 20.01.2023 – Në seancën e sotme, Këshilli i Agjencisë  nisi procedurë për marjen e lejes për transmetim televiziv të Shoqërisë Tregatre për veprimtari radiodifuzive TV Shutel Sh PKNJP Shkup, për shkelje të nenit 62 paragrafi 6 nga LSHMAAV dhe neni 22 nga Regullorja për kushte minimale hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e lejes për transmetim t[ë radios dhe televizionit, respektivisht për mos përmbushjen e kushteve minimale kadrovike.

Me qëllim relizimin e procedurave të cilat në përputhje me Planin vjetor për furnizime publike 2023 të Agjenciaë, Këshilli i dha miratim drejtorit të Agjencisë të sjellë vendim për shpalljen e konkursit publik për krijimin e marëdhënies së punës dhe zbatimin e procedurës për punësim në Shërbimin profesional të ASHMA, për zbatimin e procedurës pë furnizim publik shërbim: Të dhëna për shtrirjen e radiostacioneve dhe peshën në shikueshmërinë totale të stacioneve televizive dhe për prokurimin e mallrave të virtualizimit dhe pajisjeve të përshtatshme.Accessibility

Accessibility