Kronikë nga seanca e 21-të

Shkup , 04.06.2020 – Më e sotme sesioni Keshilli në Agjencia atë anuloni Konkluzioni Nr. 02-1605/5 0d 02.04.2020 dhe i perfunduar po çdo gjë vazhdojnë procedura për dekret në aktet nënligjore Aktet OBSH lindin nga neni 143 në pëlqimin me Ligji për audio dhe audiovizuale mediat shërbimet .

Aktiv këtë sesioni Keshilli atë sjellë Udhëzimi për rruga në regjistrimin dhe fshirjen në ligjërisht përfaqësuese në transmetues nga një tjetër vendi në regjistrin në ligjërisht agjentët në transmetuesit nga të tjerët shteteve OBSH çdo gjë ritransmetim në territorin i R.S. Maqedonia , Udhërrëfyesi për procedura për vendosmëri në përgjegjësinë për bërë një lëndim ose shkelje në ritransmetim në programore shërbimet në transmetuesit nga një tjetër shtetit dhe Rregullores për ndryshim dhe shtim në Rregullorja për përmbajtjes dhe formës në Aplikacioni për regjistrimi në regjistrin në operatorët OBSH ritransmetim programore paketa dhe me radhë konfirmimin për regjistrimin në programore paketat / shërbimet nr.01-5775 /1 nga 21.11.2014 .

Për arsye të mosrespektimi në dispozitat nga Ligji për media , Këshilli në Agjencia në TRD Iris nga Shtip ndaj tij e theksuar dy publike qortime për shkelje në neni 15 paragrafi 1 i Ligji për media dhe neni 15 paragrafi 3 i e njëjta Ligji .

Për shkelje në neni 50 paragrafi 3 i ZAAVMU dhe nenet 16 dhe 17 të Rregullorja për mbrojtjes në të mitur persona Keshilli në Agjencia ndaj tij e theksuar masë publike paralajmërim në Televizionin TRD Sitel DOOEL Shkup .

 Accessibility

Accessibility