Kronikë nga seanca e 30-të

Shkup, 09.08.2022Këshilli i Agjencisë në seancën e djeshme miratoi Vendim me të cilin miratohet ribalancimi i Planit financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2022. Me propozimin e ribalancimit të Planit Financiar për vitin 2022, shpenzimet totale të planifikuara mbeten në nivelin e përcaktuar më parë.

Në bazë të nenit 80 paragrafit 5 të LSHMAAV, gjegjësisht për shkak të mos pagesës së tarifës vjetore për licencën e transmetimit televiziv të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, Këshilli i Agjencisë ka nisur procedurën për heqjen e licencës për transmetim televiziv të SHTR Televizioni IRIS SHPK Shtip.

Për shkak të mospërmbushjes së detyrimit që rrjedh nga neni 143 paragrafi 3 i Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, i cili ka të bëjë me ritransmetimin e shërbimeve programore të shërbimit publik transmetues, Këshilli i Agjencisë konkludoi kundër Kompanisë për Tregti. dhe Services TOTAL TV SHPK Shkup të inicojë procedurë penale para gjykatës kompetente.

Pas kryerjes së mbikëqyrjes së rregullt të programit, Këshilli i Agjencisë ka lëshuar dy masa paralajmërimi publik për TRD TV STAR SHPK Shtip, përkatësisht për shkelje të nenit 64 paragrafi 1 të ZAVVMU, në kuadër të programit dokumentar “Të harruarit”, kushtuar fshati Vratnicë (pjesa e parë), janë transmetuar deklarata të një mysafiri nga Serbia, me origjinë në gjuhën serbe, pa përkthim në gjuhën maqedonase dhe në kundërshtim me nenin 92 paragrafi 1 i LSHMAAV, d.m.th. krijuar si vepra audiovizive maqedonase.

Në përputhje me Vendimin e miratuar më parë për heqjen e licencës për transmetim në radio, Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme miratoi Vendim për fshirjen nga regjistri i transmetuesve të Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive KAPITOL FM SHPKNJP Shkup.

Këshilli i Agjencisë autorizoi personat e punësuar në shërbimin profesional të ASHMA-së për të kryer mbikëqyrjen profesionale, të cilët do të pajisen me letërnjoftime zyrtare dhe i dha miratimin Drejtorit të Agjencisë për miratimin e Planit Vjetor për Vlerësimin e Rrezikut të Korrupsionit të Agjencisë. Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive për vitin 2022.Accessibility

Accessibility