Kronikë nga seanca e 30-të

Shkup , 30.07.2020 _ – Në e sotme sesioni Keshilli në Agjencia atë miratuar Raporti për transmetimin paguar politike reklamat në periudha 24 qershor – 12 korrik 2020 .

Keshilli në Agjencia saj pranoj Informacioni në marrëdhënie me Zgjidhja në Kushtetuese gjykata për Prezantimi procedurë për vlerësimi në kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë në ato të sjella Urdhëresat me ligjore forcë për aplikacion e ZAAVMU me e cila ishte njoftuar se nga e fundit një vendim në Kushtetuese gjykata varet bëj do ka nevojë nga ndryshim dhe shtim në Rregullorja për përmbajtjes dhe formës në Aplikacioni për regjistrimi në regjistrin në operatorët OBSH ritransmetim programore paketa dhe me radhë konfirmimin për regjistrimin në programore paketat / shërbimet (Nr. 01-5775 /1 datë 21.11.2014 , i ndryshuar dhe plotësuar më 4 qershor 2020 ) .

Për arsye të se çfarë në Agjencia për audio dhe audiovizuale mediat shërbimet nr ishte aplikacion as një aplikacion në e themeluar afati , Këshilli sjellë Një vendim për e pasuksesshme publike konkurs për detyrë leje për radio transmetimit në maqedonase gjuha , e programore shërbimi muzikore-të folur radio nga e specializuar format për popullore muzikë , në në nivel lokal niveli në zonë në bashkia Kumanovë .

Keshilli në Agjencia sjellë Zgjidhje për refuzimi në Aplikacioni për pjesëmarrjen në publike konkurs për detyrë leje për jofitimprurëse transmetim institucioni për radio transmetimit në programore shërbimi në në nivel lokal niveli në zonë në bashkia Tetovë , nga Universiteti në Tetovë , sepse se çfarë është i paplotë dhe i çrregullt e mbushur dhe jo ato përmban të gjitha të dhëna parashikuar në Neni 73 i Ligji për audio dhe audiovizuale mediat shërbimet .

Gjithashtu , Këshilli mori një Vendim se publiku konkurs për detyrë leje për jofitimprurëse transmetim institucioni për radio transmetimit në programore shërbimi , i synuar për Studenti popullsia , e zonë në bashkia Tetovë , më në nivel lokal nivel , në shqiptare dhe maqedonase gjuha , është e pasuksesshme .Accessibility

Accessibility