Kronikë nga seanca e 31-të

Shkup, 12.08.2022- Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme ka miratuar konkluzion për ta informuar Ministrinë e Punëve të Brendshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut lidhur me pretendimet e Televizionit Kanal 5 për shkelje të të drejtave të tyre, e cila i referohet Problemet me të cilat po përballet ky televizion me nënshkrimin e kontratave me televizionin kombëtar turk TRT.

Këshilli i Agjencisë ka shqiptuar shtatë masa për paralajmërim publik, përkatësisht:

– në bazë të konstatimeve të mbikëqyrjes së rregullt programore të operatorëve MTEL Shkup dhe VIVA NET Berovë për shkelje të nenit 141 LSHMAAV, ritransmetim i shërbimit programor që nuk mbulohet me certifikatën e regjistrimit të shërbimeve programore të lëshuar nga AVMU;

– sipas raportit me shkrim për mbikëqyrjen e rregullt administrative të SHTR Plus Forte Tetovë për shkak të shkeljes së nenit 15 paragrafi 3 të Ligjit për media, moszbulimi i të dhënave për strukturën pronësore, redaktorët përgjegjës dhe burimin e financimit;

– në bazë të konstatimeve nga monitorimi i rregullt i programeve të SHTR TV ERA Shkup dhe TRD TV M Ohër për shkelje të nenit 64 paragrafi 1 të LSHMAAV-së, mosdhënie e përkthimit të gjuhës në të cilën media e transmeton programin në përputhje me lejen;

– në bazë të konstatimeve nga mbikëqyrja e rregullt e programeve të SHTR TV ERA, për shkelje të nenit 92 paragrafët 1 dhe 3 të LSHMAAV, mostransmetimi i së paku 30% të programit të krijuar fillimisht si vepra audiovizive maqedonase, e as së paku gjysma e ligjit. program minimal i krijuar fillimisht; dhe

– në bazë të konstatimeve nga mbikëqyrja e rregullt e programit të SHTR TV-Star Shtip, për shkelje të nenit 98 paragrafi 2 i LSHMAAV, transmetimi i pop-up-eve/reklamave ndërmjet të cilave nuk kalon afati i paraparë prej së paku 15 minutash.

Me qëllim të zbatimit të procedurave që janë në përputhje me Planin Vjetor të Prokurimit Publik për vitin 2022 të Agjencisë, Këshilli i dha miratimet Drejtorit të Agjencisë për sigurimin shtesë të mjeteve të nevojshme për realizimin e kontratës për prokurimin publik – mallrat: pijet. për nevojat e Agjencisë dhe materiale zyre.Accessibility

Accessibility