Kronikë nga seanca e 37-të

Shkup , 15.10.2020 _ – Në e djeshme sesioni Keshilli në Agjencia sjellë Zgjidhje për duke u ndalur në i ngritur procedurë për konfiskimi në lejen për televizioni transmetimit në TRD TV MORIS Ohër. Me dorëzuar letër deklaratë ku mbajtësi në lejen raportet se ndaloi me transmetimit në televizioni Programi , sipas nenit 85 paragrafi 1 alineja 2 e lejes ZAAVMU për televizioni transmetimit të TRD Jovan Trpeski TV MORIS DOOEL Ohër ajo ndalon po eshte e vlefshme pas forcë në ligj .

Për arsye të se çfarë në e themeluar Afati i fundit për paraqitjen raporti , në Agjencia për audio dhe audiovizuale mediat shërbimet nr ishte aplikacion as një aplikimi , Këshilli në Agjencia sjellë Një vendim për e pasuksesshme Publike konkurs për detyrë leje për jofitimprurëse transmetim institucioni për radio transmetimit në programore shërbimi , i synuar për Studenti popullsia , e zonë në bashkia Tetovë , më në nivel lokal nivel , në shqiptare dhe maqedonase gjuhe .

Lidhje bazë në gjetjet nga e rregullt administrative mbikëqyrje , ku edhe është konstatuar shkelje në neni 14 i Ligji për media , mospublikim në të dhëna OBSH duhet çdo gjë transmetim në përkatësisht vend për çdo përmbajtjen nga Programi shërbimi , Këshilli në Agjencia e theksuar masat publike qortime për RTD SKY RADIO Theodore LLC Shkup dhe TRD URBAN FM RADIO DOOEL Shkup .

E njëjta kështu , me e rregullta administrative mbikëqyrje ku transmetuesit RTD SKY RADIO Theodore LLC Është konstatuar në Shkup dhe TRD TRD RADIO ZONA M-1 Svetlana shkelje në Neni 80 i paragrafët 7, 8 dhe 9 të ZAAVMU, dhe në marrëdhënie me pika 4 e Drejtimet për vullnetarisht regjistrimin në radiot për transmetimit detyre shtepie muzikë , sepse çfarë Keshilli në Agjencia e theksuar masat publike paralajmërime .

Keshilli në Agjencia e theksuar ende një masë publike paralajmërim në RTD SKY RADIO Theodore LLC Shkupi për arsye të shkelje në neni 51 paragrafi 1 i ZAAVMU, d.m.th dështimi për të siguruar informacion çfarë duhet po une jam çdo gjë bëj në dispozicion në përdoruesit .

Keshilli në Agjencia dha miratimi Drejtori në Agjencia po sjellë një vendim për prokurimi në ekranet nga pleksiglas për nevojat në Agjencia me e vlerësuar vlerë nën vlerat pragjet për aplikacion në Ligji për ato publike blerjet .

Me qëllimi duke filluar në procedurë e cila është në pëlqimin me vjetore plani për publike blerjet per 2020 _ në Agjencia , Këshilli dha miratimi për Drejtori në Agjencia po saj zbatojnë procedura për publike prokurim-shërbim : Mirëmbajtje dhe servisim në zyrtare motorike automjetet .Accessibility

Accessibility