Kronikë nga seanca e 9-të

Shkup,25.03.2021Këshilli miratoi një Vendim për aprovimin e Raportit Vjetor, për punën e Agjencis së Shërbimeve të Mediave Audio dhe Audiovizuele për vitin 2020 (bashkë me raportin mbi zbatimin e Planit Vjetor të Mbikëqyrjes së Programeve për vitin 2020 dhe Raporti financiar për realizimin e planit financiar për vitin 2020 dhe atë vjetor dhe raport vjetor me të ardhurat, shpenzimet e realizuara kërkesa dhe obligime për vitin 2020)dhe në të njëjtën seancë u vërtetua dhe qëndrimi I Agjencionit në lidhje me rezultatet nga revizioni I kryer në 2020.Lidhur me njoftimin për ndryshimin e strukturës së pronësisë,Këshilli I Agjencisë solli vendim i cila lejoi ndryshimin e strukturës së pronësisë së Tregtisë të shpërbëhet kompania transmetuese KOMETA 2000 Rade doSHPK Gostivar.

Bazuar në gjetjet nga mbikëqyrja e rregullt pro-ligjore, ku u konkludua shkelje e nenit 141 të ZAAVMU,dmth.ritransmetimi I një shërbimi programor nëse nuk mbulohet nga tarifat e regjistruara të programeve dhe shërbimeve, Këshilli I Agjencisë lëshoi një vërejtje publike ndaj operatorit SIGNAL-NET SHPK Kumanov..

Fillimi I procedurave në përputhje me Planin Vjetor të Prokurimit Publik për furnizim të jashtëm për 2021 të Agjencionit,Këshilli dha miratim ndaj Drejtorit të Agjencis për të krye rprocedurat për prokurim public të telefonave mobil,mirëmbajtja e kompjuterit,dhe pajisjeve të tjera,të mirëmbajtjes së higjenës në ambientet e biznesit të Agjencisë dhe larja e makinave.

Në të njëjtën kohë, Këshilli inkurajoi drejtorin të merrte një vendim për prokurimin e çështjeve ligjore në kuadër të aprovimeve të tjera,për mjete financiare të papërdorura..

Për shkak të nevojës për të marrë masa dhe aktivitete shtesë për parandalimin e futjes dhe përhapjes të Koronavirusit COVID_19,Këshilli I Agjencisë miratoi një Konkluzion për të zgjatur periudhën deri më 30.06.2021 për mbajtjen e mbledhjeve përmes lidhjes video konferencë..Accessibility

Accessibility