Kronikë nga seanca e 9-të

Shkup, 15.03.2022 – Këshilli i Agjencisë në seancën e 9-të solli vendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve për SHTR SITI TELEVIZIJA SHPKNJP Shkup.

Në bazë të konstatimeve nga mbikëqyrja programore dhe në përputhje me Metodologjinë për kryerjen e mbikëqyrjes programore Këshilli i Agjencisë dërgoi paralajm me shkresë te SHTR TELEVIZIONI MAKPETROL SHKPNJP Shkup, për shkeljen e parimeve për respektimin të prezumimit të pafajsisë nga neni 61 paragrafi 1 alineja 5 nga LSHMAAV.

Përshkak të shkeljve të konstatuara Këshilli i Agjencisë shqipto masa vërejtje publike për SHTR TV DUE Gostivar, SHTR G-TV Gostivar dhe SHTR GURRA Gostivar për mos emetimin më pakë 30% programë burimore të krijuar vepër audiovizuele maqedonase,  dhe më pakë gjsma nga minimumi ligjor burimish e prodhuar vi vepra audiovizuele maqedonase, e ka amituar në periudhë prej ora 7,00 deri 19,00 dhe për SHTR TV DUE Gostivar mossigurimin e e përkthimit në gjuhën shqipe, gjuha me të cilin mediumi emeton programë në përputhje me lejen.

Me qëllim të inicimit të procedurave që janë në përputhje me Planin Vjetor për Prokurimi Publik për vitin 2022 të Agjencisë, Këshilli i dha miratimin Drejtorit të Agjencisë për kryerjen e procedurave të prokurimit publik për shërbimin Kontrolli i jashtëm i sistemit TIK në përputhje me rregulloret për mbrojtjen e të dhënave personale dhe mirëmbajtjen parandaluese dhe adaptive të softuerit të integruar për operacione ligjore, financiare dhe ekonomike.Accessibility

Accessibility